การนมัสการรุ่งอรุณ 2017

คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้จัดให้ทุกเช้าวันอังคาร – วันศุกร์ เวลา 06.30 – 07.00 น. ตลอดปีการศึกษา 2017 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2017 ถึงเดือนเมษายน 2018 ให้มีกิจกรรม “การนมัสการรุ่งอรุณ” เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสนมัสการพระเจ้าร่วมกัน และเป็นการฝึกนักศึกษาให้มีโอกาสฝึกทักษะการนำเพลงนมัสการ การอธิษฐาน และการแบ่งปันข้อคิดจากพระคริสตธรรมคัมภีร์