การถวายบทเพลงพิเศษในการนมัสการพระเจ้า 2017

คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้จัดกิจกรรม “การถวายบทเพลงพิเศษในการนมัสการพระเจ้า” ขึ้นในทุกวันอังคารตลอดปีการศึกษา 2017 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2017 ถึงเดือนเมษายน 2018 โดยแบ่งกลุ่มการถวายเพลงตามกลุ่มต่าง  ๆ ตามชั้นปี ภูมิภาค ชาติพันธุ์ และกลุ่มชมรมต่าง  ๆ