กิจกรรมการตรวจสุขภาพนักศึกษา (08/09/2017)

คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้จัดกิจกรรม “การตรวจสุขภาพนักศึกษา”แก่นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ขึ้นในวันที่ 8 กันยายน 2017 โดยคณะแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ 2 มาทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นของนักศึกษาและคณาจารย์ พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ