กิจกรรมคารวะอาจารย์ (19 ก.ย. 2017)

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาได้จัดกิจกรรมคารวะอาจารย์ขึ้น เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2017 เวลา 11.00 น. เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้ให้ความสำคัญต่อการเคารพครู ผู้อบรมและสั่งสอนสิ่งที่ดีแก่ทุกคนและเพื่อสืบทอดกิจกรรมที่ดีงามตามวัฒนธรรมและประเพณีของไทย นำนมัสการพระเจ้าโดย นางสาวเสาร์วณี ขวัญเมือง เทศนาโดย ครูศาสนาเนติ คู่โชติกุล ในหัวข้อ ความสำคัญของการสรรเสริญและขอบพระคุณ พระธรรมลูกา 17:11-19