การฝึกเทศนาของนักศึกษา

คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้จัดกิจกรรมการฝึกเทศนาขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนตนเองต่อการปฏิบัติการเทศนา โดยจัดขึ้นในทุกคืนวันอังคาร เวลา 18.30 – 19.00 น.