การอบรม “คริสตจักรกับการอภิบาลชีวิตชุมชน”

การอบรม “คริสตจักรกับการอภิบาลชีวิตชุมชน” ในโครงการเสริมทักษะการปฏิบัติงานนักศึกษาพระคริสตธรรม

เมื่อวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2017 คณะคริสตศาสนศาสตร์ ร่วมมือกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้าร่วมใน “โครงการเสริมทักษะการปฏิบัติงานนักศึกษาพระคริสตธรรม” เพื่อเตรียมนักศึกษากับการทำพันธกิจคริสตจักรและการอภิบาลชุมชนตามแบบอย่างองค์พระเยซูคริสต์  จัดโดย ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้แก่ ศาสนาจารย์ยุทธภัณฑ์ พินิจ ครูศาสนาจุฑารัตน์ เรืองทอง อาจารย์ฤกษ์สิน เขมสุนทร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ คุณวัลยา พานิชพัฒนา และ คุณปรียานันท์ พรอุษาทวีสิน ซึ่งมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้จำนวน 6 คน คือ

  1. นางสาวกงใจ ทรัพย์เมือง นักศึกษาชั้นปีที่ 3
  2. นางสาวกมลชนก สู่สุข นักศึกษาชั้นปีที่ 3
  3. นางสาวพรสวรรค์ ทนาย นักศึกษาชั้นปีที่ 2
  4. นายขันแขก คำมณีวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3
  5. นายวิษณุ จินกระวี นักศึกษาชั้นปีที่ 2
  6. นายธนากร สุไว นักศึกษาชั้นปีที่ 2