สรุปข้อคำนึงการฝึกงานของนักศีกษา ปี 2556 กลุ่มที่ 3 โรงพยาบาล องค์กร หน่วยงานคริสเตียน

สรุปการนำเสนอข้อควรคำนึงถึงของการฝึกปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของนักศึกษาคณะคริสตศาสนศาสตร์  ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 31  สิงหาคม  2013

กลุ่มที่ 3 ข้อเสนอที่ควรคำนึงถึงเมื่อฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล  องค์กร  และหน่วยงานของคริสเตียน  ได้แก่

1.นักศึกษาควรทำความเข้าใจกับลักษณะงาน และวัตถุประสงค์ของการฝึกปฏิบัติงานอย่างชัดเจนก่อน ซึ่งเมื่อมีการปฐมนิเทศการฝึกงานจึงควรสร้างความเข้าใจก่อน  ซึ่งอะไรที่ไม่เข้าใจก็ควรทำความชัดเจน

2.นักศึกษาควรมีความรับผิดชอบต่อการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรงต่อเวลา  เนื่องด้วยในโรงพยาบาล  องค์กร  และหน่วยงานของคริสเตียน  มีเวลาเข้าและออกการทำงานที่แน่นอน  ดังนั้นนักศึกษาจึงควรเข้าและออกการทำงานก่อนเวลา  เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานได้ดี  และรับผิดชอบต่องาน

3.ทักษะด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้ร่วมงาน และหัวหน้างาน   นั่นหมายถึงนักศึกษา

4.การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กร

5.ส่งงานที่ได้รับมอบหมายอย่างตรงเวลา

6.ความชัดเจนของงานที่ได้รับมอบหมาย  กล้าซักถามก่อนลงมือปฏิบัติ

7.มีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง

8.รู้จักการวางแผนงานต่างๆ

9.รู้จักแผนงานและเข้าใจของสถานที่ที่ฝึกงาน

10.การปฏิบัติตัว (การวางตัว) ในสถานที่ฝึกงาน

11.การติดตามแผนงาน

12.มีใจรัก  เต็มที่กับงานที่ได้รับมอบหมาย