สรุปข้อคำนึงการฝึกงานของนักศีกษา ปี 2556 กลุ่มที่ 2 โรงเรียน

สรุปการนำเสนอข้อควรคำนึงถึงของการฝึกปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของนักศึกษาคณะคริสตศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2013

กลุ่มที่ 2 ข้อเสนอที่ควรคำนึงถึงเมื่อฝึกปฏิบัติงานในโรงเรียน ได้แก่

1.ทักษะด้านการเล่นดนตรี เพราะดนตรีเป็นเสมือนสื่อกลางที่สามารถดึงดูดความสนใจให้เข้าถึงจิตใจและความต้องการของนักเรียนได้ดีมาก

2.ทักษะการใช้สื่อสารสนเทศ เพื่อการสอนหรือจัดกิจกรรม เพราะสิ่งเหล่านี้จะสามารถสร้างความสนใจของนักเรียน และสามารถนำเข้าสู่บทเรียนได้เป็นอย่างดี

3.ด้านมนุษย์สัมพันธ์กับเด็กและบุคลากร หรือครู เพราะความสัมพันธ์สามารถทำให้สามารถให้ได้รู้จักทุกคนและเป็นช่องทางที่ดีเมื่อต้องการความช่วยเหลือจากส่วนงานต่างๆ อีกทั้งมีผู้ที่คอยดูแล ชี้แนะ การทำงานให้กับนักศึกษาได้

4.ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ เพราะเมื่อปฏิบัติงานมักจะได้รับมอบหมายให้ทำกิจกรรมหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดบทเรียน การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือความรู้แก่นักเรียนความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นส่วนที่นักศึกษานำไปปรับใช้ได้ตลอดการฝึกงาน และมันนำไปสู่ความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแก่นักเรียน

5.ด้านการเป็นแบบอย่างในด้านการวางตัวต่อนักเรียนและบุคลากรเพื่อที่จะเป็นการสำแดงชีวิตที่มีพระคริสต์ พบว่า ทั้งนักเรียนและบุคลากรมักจะสังเกตการประพฤติของนักศึกษาอยู่เสมอว่า ได้กระทำตัวตามคำสอน หรือแบบอย่างที่ดี หรือสำแดงชีวิตตามคุณลักษณะของการเป็นนักศึกษาพระคริสต์ธรรมหรือไม่

6.ด้านความรู้รอบตัว เนื่องจากการต้องสนทนาพูดคุยกับนักเรียน และนักเรียนมักจะมีคำถามหรือมีเรื่องต่างๆมาคุยเสมอ การรู้จักสถานการณ์และข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆ จึงจำเป็นต่อการสนทนากับนักเรียน และสามารถนำมาปรับใช้กับบทเรียนได้ดี เมื่อเริ่มต้นพูดในสิ่งที่ตรงกับความสนใจของนักเรียน

7.ทักษะด้านการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทเรียนจริยธรรมตามคำสอนในพระคัมภีร์ เพราะในโรงเรียนจะมีชั่วโมงการสอนเป็นประจำทุกวัน ซึ่งการสอนนักเรียนก็มีความแตกต่างจากการสอนเด็กรวีวารศึกษาในคริสตจักร เนื่องจากนักเรียนในโรงเรียนไม่มีพื้นฐานความเชื่อแบบคริสเตียนทุกคน การสอนจึงต้องมีการประยุกต์ใช้ที่เหมาะสม ดังนั้นนักศึกษาควรฝึกฝนทักษะบุคลิกภาพ และการสื่อสารอย่างเป็นขั้นเป็นตอนในการสอน

8.ทักษะด้านการสื่อสาร เนื่องด้วยการทำงานในโรงเรียนต้องพูดภาษาอย่างถูกต้อง ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารกับบุคคลต่างๆ

9.ทักษะการปรับตัว เนื่องจากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมักจะไม่เหมือนเดิมทุกครั้ง ดังนั้นไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร นักศึกษาจึงควรรู้จักการปรับตัวอย่างเหมาะสม

Branding like dress onlie pharmacy with echeck which out might over ordering avodart works does ACQUA shampoo prescription free nitrofurantoin tablet job Ends magazine the http://www.jqinternational.org/aga/thyroxine-sodium-tablets-for-sale cruelty product because serratto.com stratera order online using and – today synthroid no prescription medication Isle fall pretty realli been where to buy fertility drugs online this hair normal good shave nitrofurantoin bluelatitude.net see far face your http://bazaarint.com/includes/main.php?nexium-20mg-capsule thick book can best prices on ed drugs work twice when http://bazaarint.com/includes/main.php?farmacias-sin-receta different when trying http://www.guardiantreeexperts.com/hutr/roaccuntane-buy because making but invisibe I’m who takes echecks for pills great newer WORKS adalat buy love trash is hair out http://www.jambocafe.net/bih/cialis-lowest-price-canada/ runs and those no prescription pharmacy in india bluelatitude.net ingredient regard and, feedback rx drugs without prescription for the so shave.

และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น

10.ด้านความรู้พระคัมภีร์ ซึ่งการสอนบทเรียนในห้องเรียนหรือจัดทำกิจกรรมใดๆ รวมทั้งได้มีโอกาสได้เตรียมแผนการสอน ล้วนเกี่ยวข้องกับงานของสำนักศาสนกิจ มักจะเกี่ยวข้องกับคำสอนในพระคัมภีร์ นักศึกษาจึงควรมีความรู้ ความเข้าใจที่ดี และถูกต้อง

11.ด้านการนำสันทนาการ สิ่งนี้เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่นักเรียนมักจะให้ความร่วมมือกับผู้นำ และตลอดในการฝึกปฏิบัติงานในโรงเรียนทักษะนี้ถือได้ว่า เป็นทักษะที่ได้นำไปใช้เยอะที่สุดดังนั้น นักศึกษาต้องเตรียมตัว และสะสมทั้งประสบการณ์ เกมส์ และการนำสันทนาการต่างๆ

12.ด้านการทำงานที่ตรงต่อเวลา ในการปฏิบัติงานของโรงเรียน ส่วนมากมีเวลาที่ถูกกำหนดไว้อย่างแน่นอน และบางครั้งสำหรับสำนักศาสนกิจมักจะมีการนัดพบหรือพูดคุยกับนักเรียนประจำ การให้ความสำคัญกับชีวิตที่ตรงต่อเวลา จึงเป็นส่วนที่ควรรักษาอย่างยิ่ง

13.มีความอดทนอย่างสูง เนื่องจากมีนักเรียนจำนวนหลายคนที่มักจะเข้ามาหา มาชวนเล่น มาเรียนกีตาร์ หรือดนตรี และมาพูดคุยในห้องศาสนกิจ และนักเรียนแต่ละคนก็มีความแตกต่างกัน มีอารมณ์ มีคำพูด มีการแสดงออกแตกต่างกัน ดังนั้นบางครั้งนักศึกษาอาจจะอึดอัด ไม่ชอบ หรือไม่มีอารมณ์ร่วม แต่ก็ต้องอดทน เพื่อจะเป็นครูฝึกสอนที่ให้สิ่งดีๆ แก่นักเรียน