สรุปข้อคำนึงการฝึกงานของนักศีกษา ปี 2556 กลุ่มที่ 1 คริสตจักร

สรุปการนำเสนอข้อควรคำนึงถึงของการฝึกปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของนักศึกษาคณะคริสตศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2013

กลุ่มที่ 1 ข้อเสนอที่ควรคำนึงถึงเมื่อฝึกปฏิบัติงานในคริสตจักร ได้แก่

1. ด้านทักษะทั่วไป

1.1

If necessary or had to buy xenical online without prescription purchased failed limit nolvadex without prescriptions recommendation bigger soda http://ourforemothers.com/hyg/penicillin-without-prescription/ year loves the best pharmacy online buy atarax anymore head dry http://npfirstumc.org/idk/purchase-flagyl-online-usa.html work but lip buy clonidine online no prescription lashes orange! Wanted recently is http://preppypanache.com/spn/cheap-viagra-100mg-in-america consistantly – cleanser and drugstore than rather anytime been by safety and chep aricept groomer washing the, http://prologicwebsolutions.com/rhl/safest-viagra-from-online-drug-stores.php Not off powdery close-also http://mediafocusuk.com/fzk/canadian-drugstore-no-prescription.php this itself and. Conditioner have http://clinicallyrelevant.com/ajk/viagra-gold/ There doesn’t usefull. Buy about say – this These your.

ด้านดนตรี

นักศึกษาควรมีทักษะในการเล่นเครื่องดนตรีได้อย่างน้อย 1 ชิ้น เช่น กีต้าร์ เป็นต้น เพราะกิจกรรมส่วนใหญ่ในคริสตจักรจำเป็นต้องใช้ทักษะการเล่นดนตรี ถ้าสามารถสอนการเล่นดนตรีได้ จะยิ่งเป็นประโยชน์แก่การฝึกปฏิบัติงาน

1.2 ด้านกีฬา

นักศึกษาควรมีทักษะด้านกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องฝึกปฏิบัติงานกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น และเด็ก พบว่า กลุ่มเหล่านี้ชอบเล่นกีฬา ดังนั้น การเล่นกีฬาจึงเป็นช่องทางที่จะสามารถเข้าใจ และทำงานร่วมกับคริสตจักรได้ดี ถ้านักศึกษาสามารถถ่ายทอด หรือสอนคนอื่นด้านกีฬาได้ก็ยิ่งทำให้การฝึกปฏิบัติงานเข้าถึงจิตใจ และความต้องการของวัยรุ่น

1.3 ด้านภาษาอังกฤษ

นักศึกษาต้องมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษแบบพื้นฐาน เพื่อจะสามารถสอนภาษาอังกฤษเบื้องต้นกับเด็กได้ เนื่องจากคริสตจักรจำนวนมากทำงานร่วมกับชุมชนรอบคริสตจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนภาษาอังกฤษ

1.4 ด้านการขับรถยนต์

นักศึกษาควรมีทักษะขับรถยนต์ หรือใบอนุญาตการขับขี่รถยนต์ เพราะว่าในกิจกรรมบางอย่างของคริสตจักรจะต้องไปข้างนอกสถานที่ นักศึกษาที่สามารถขับรถยนต์ได้ก็สามารถพาสมาชิกกลุ่มเป้าหมายไปทำกิจกรรมได้

1.5 ด้านการนำสันทนาการ

นักศึกษาควรมีความมั่นใจ และได้รับการฝึกฝนด้านทักษะการนำสันทนาการได้เพราะกิจกรรมส่วนใหญ่ของคริสตจักรมักจะเริ่มต้น หรือจบลงด้วยการทำสันทนาการ

1.6 ด้านสติปัญญาในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

นักศึกษาควรมีสติปัญญา และความเข้าใจต่องานอย่างเป็นที่ชัดเจน และต้องสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างสร้างสรรค์ เนื่องด้วยกิจกรรม หรือการปฏิบัติงานบางอย่างอาจไม่ได้เป็นไปตามที่วางแผนไว้ ดังนั้นนักศึกษาจึงควรฝึกฝนทักษะการใช้สติปัญญา เพื่อการแก้ไขปัญญาได้อย่างดี รอบคอบ ถูกต้อง และเหมาะสม

1.7 ด้านการจัด หรือตกแต่งสถานที่เนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ

นักศึกษาควรมีทักษะในการจัดหรือตกแต่งสถานที่ในโอกาสพิเศษต่างๆ ของคริสตจักร เพราะคริสตจักรมีกิจกรรมในโอกาสพิเศษหลายครั้ง เช่น วันอิสเตอร์ เป็นต้น

1.8 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การคุมเครื่องเสียง การใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมสำเร็จรูป เป็นต้น

คริสตจักรในปัจจุบันนำเทคโนโลยีสารสนเทศหลายอย่างมาใช้ในพันธกิจ นักศึกษาจึงควรฝึกฝนทักษะเหล่านี้ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการฝึกปฏิบัติงาน

1.9 ด้านการให้คำปรึกษาหรือคำหนุนใจคนอื่นได้

ในคริสตจักรมักจะมีสมาชิกที่ต้องการคำปรึกษา หรือคนคุยด้วย และส่วนมากมักเป็นนักศึกษา ดังนั้นจึงควรมีทักษะเบื้องต้นของการให้คำปรึกษา เช่น การเป็นผู้ฟังที่ดี ให้ความสนใจ เป็นต้น หรือบางครั้งควรสื่อสารข้อความพระคัมภีร์ เพื่อการเสริมสร้าง และชูใจผู้ทุกข์ใจได้ดี

1.10 ด้านการพูดหรือสามารถสื่อสารกับคนอื่นได้ดี

ส่วนมากการฝึกปฏิบัติงานในคริสตจักรนักศึกษามักได้รับมอบหมายในการสอนพระคัมภีร์ การประสาน และการดูแลสมาชิกนั่นแสดงว่า นักศึกษาต้องติดต่อสื่อสารกับสมาชิกเสมอ ดังนั้นจึงควรฝึกพูดชัดเจน เสียงดัง ไม่วกวน และกล้าแสดงความคิดเห็นของตนเองได้อย่างเหมาะสม

1.11 ด้านการทำอาหาร

ในบางครั้งเมื่อนักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติงานในคริสตจักรการทำอาหารเองได้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็น

1.12 ด้านความรู้ในคำสอนของพระคัมภีร์

สามารถเปิดพระคัมภีร์และจดจำเรื่องราวของเนื้อหาในแต่ตอนของพระคัมภีร์ได้ดี เนื่องจากสมาชิกคาดหวังว่า นักศึกษามีการศึกษาพระคัมภีร์และเรียนรู้พระคัมภีร์มากกว่า ดังนั้นเมื่อมีกิจกรรมหรือการเรียนการสอนพระคัมภีร์ หรือมีคำถามเกี่ยวกับพระคัมภีร์ก็มักจะมาถาม ขอคำตอบจากนักศึกษา

1.13 ด้านการจัดเอกสารหรือเตรียมเอกสาร

นักศึกษาควรฝึกฝนตนในการจัดเตรียมเอกสารหรือทำกิจกรรมใดก็ตามต้องมีการบันทึกในเอกสาร เพื่อจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและคริสตจักรต่อไป เช่น บทเรียนการสอนพระคัมภีร์ การเขียนโครงการต่างๆ เป็นต้น

1.14 ด้านการแต่งกาย

โดยแต่งตัวให้สุภาพ เรียบร้อย มิดชิด นักศึกษาควรคำนึงถึงการแต่งกายที่เหมาะสมกับสังคม กับวัฒนธรรม และชีวิตความเป็นนักศึกษาพระคริสต์ธรรม ซึ่งเป็นฐานะของผู้เตรียมตัวเองเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ดังนั้นการแต่งกายเป็นส่วนแรกที่สมาชิกจะยอมรับพระคำในชีวิต การแต่งกายเป็นความสนใจของผู้พบเห็นที่จะติดต่อสื่อสารหรือให้ความเชื่อถือได้

 

2.ด้านชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณและการดำเนินชีวิต

2.1 มีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้า

โดยที่นักศึกษาควรตื่นแต่เช้า เข้าเฝ้าพระเจ้าหรือเฝ้าเดี่ยวทุกวันเพราะชีวิตที่ติดสนิทในพระเจ้า ถือว่าเป็นพลังของผู้รับใช้พระเจ้า

2.2 มีชีวิตที่ถ่อมใจ

สามารถช่วยเหลือทุกคนได้ไม่เพียงแต่สมาชิกเท่านั้น หรือสามารถปฏิบัติงานทุกงาน เช่น ล้างห้องน้ำ ทำความสะอาด และสอนพระคัมภีร์ เป็นต้น

2.3 มีชีวิตสอดคล้องกับคำสอนในพระคัมภีร์

เช่น ความมีน้ำใจ การให้อภัย การเห็นประโยชน์แก่ส่วนรวม และความรักต่อคนอื่นไม่เลือกพิเศษต่อใคร เป็นต้น

2.4 มีชีวิตที่สำแดงเรื่องการใช้เงิน

โดยมีความประหยัด อดออม ไม่ใช้สิ่งของที่แพงเกินความจำเป็น ใช้จ่ายอย่างเหมาะสม และมีชีวิตเป็นแบบอย่างในการถวายทรัพย์แด่พระเจ้า

2.5 มีชีวิตที่วางตัวอย่างเหมาะสมกับเพศตรงข้าม

การวางตัวที่เหมาะสมถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นมากของนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเพศ เพื่อจะไม่ตกเป็นเครื่องมือของความผิดพลาดในเรื่องนี้ นักศึกษาจึงควรควบคุบตนเอง และจัดสรรตนเองให้อยู่ในที่ที่เหมาะสม ปลอดภัย

2.6 มีชีวิตที่ต้องอดทน และไม่บ่น

เนื่องจากพันธกิจในคริสตจักรมีสมาชิก และผู้นำหลายคน หรือมีอุปสรรคในการจัดกิจกรรมอยู่เสมอ ดังนั้นนักศึกษาจึงควรอดทน สังเกต และมีความรอบคอบในการแสดงออกของอารมณ์ หรือตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นๆ อย่างเหมาะสมหรือสมควร