ประกาศยกย่องอาจารย์ประจำคณะฯ ที่มีผลงานด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2563

ชื่อผู้จัดทำ ชื่อบทความวิจัย / บทความวิชาการ วารสารที่เผยแพร่ / การประชุมที่เข้าร่วม
1 อาจารย์โสภิณ ทวีพงศากร, อาจารย์ ดร.วันดี วจนะถาวรชัย, อาจารย์อนุชา มาเรียน และอาจารย์ ดร.ยังซัน ชิน ปัจจัยที่ส่งผลต่อ พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครปฐม วารสาร ปขมท., 10(1), 1-11.
2 อาจารย์ธนกฤต อัครไพรินทร์ และอาจารย์ ดร.อิกมัน คิม ประวัติชีวิตและงานรับใช้ของจอห์น ซอง (John Sung) ที่มุ่งเน้นในประเทศไทย การประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปี ค.ศ. 2021 (TTAC 2021) วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2021 นำเสนอในรูปแบบออนไลน์
3 อาจารย์ศุภชัย ชาญชัยวัฒนา และอาจารย์ ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร การอรรถวิเคราะห์ 2 เธสะโลนิกา 2:1-17 เรื่อง คนนอกกฎหมายด้วยการวิพากษ์เชิงวาทศิลป์ (Rhetorical Criticism) การประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปี ค.ศ. 2021 (TTAC 2021) วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2021 นำเสนอในรูปแบบออนไลน์
4 อาจารย์นรินทร์ สุรเนาวรัตน์ และอาจารย์สิรพร วีระเศรษฐ์ศิริ การอพยพครั้งใหม่ในโครงสร้างมาระโก การประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปี ค.ศ. 2021 (TTAC 2021) วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2021 นำเสนอในรูปแบบออนไลน์
5 อาจารย์พีรศักดิ์ ตั้งสุขสันต์ และอาจารย์ยุทธภัณฑ์ พินิจ ผลของการเทศนาที่มีต่อการเสริมสร้างชีวิตด้านความเชื่อในพระเจ้าของสมาชิกคริสตจักรภาคที่ 8 สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย การประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปี ค.ศ. 2021 (TTAC 2021) วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2021 นำเสนอในรูปแบบออนไลน์