แจ้งยกเลิกหลักสูตรการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม 2015

จากประกาศเรื่อง หลักสูตรการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม ปี 2015 เมื่อ 10 มี.ค. ที่ผ่านมา ทางเว็บและทางเพจของสถาบันฯ จึงขอแจ้งให้ทราบว่า

หลักสูตรการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม ปี 2015

หลักสูตรการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม ประจำปี 2015 เปิดรับสมัครแล้ว “สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน (บีไอที)” ร่วมกับ “มูลนิธิดรุณาทร” เปิดสอนหลักสูตรพัฒนาเด็กแบบองค์รวม (Holistic Child Development) ซึ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร 2 ปี เปิดสอนทั้งหมด 8 วิชา โดยแบ่งเป็นปีละ 4 วิชา (สามารถเริ่มเรียนปีใดก็ได้โดยไม่ต้องเรียงลาดับ) และรับประกาศนียบัตรเมื่อเรียนครบทั้ง 8 วิชา

หลักสูตรการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม ปี 2014

หลักสูตรการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม ประจำปี 2014 เปิดรับสมัครแล้ว “สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน (บีไอที)” ร่วมกับ “มูลนิธิดรุณาทร” เปิดสอนหลักสูตรพัฒนาเด็กแบบองค์รวม (Holistic Child Development) ซึ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร 2 ปี เปิดสอนทั้งหมด 8 วิชา โดยแบ่งเป็นปีละ 4 วิชา (สามารถเริ่มเรียนปีใดก็ได้โดยไม่ต้องเรียงลาดับ) และรับประกาศนียบัตรเมื่อเรียนครบทั้ง 8 วิชา

หลักสูตรพัฒนาเด็กแบบองค์รวม ปี 2013

หลักสูตรพัฒนาเด็กแบบองค์รวม เปิดสอนหลักสูตรพัฒนาเด็กแบบองค์รวม รุ่นที่ 7