เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2559

ประกาศ!!! สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ➡ ปริญญาตรี : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศาสตร์ (Bachelor of Arts Program in Christian Theology) ➡ ปริญญาโท : หลักสูตร Master of Divinity (M.Div.) ตามกรอบมาตรฐานของ The Association for Theological Education in South East Asia (ATESEA) กำหนดการสอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) ครั้งที่ 1 วันที่ 10 มีนาคม 2559 ครั้งที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม 2559 ครั้งที่ 3 วันที่ […]