[Photo] ค่าย “พระเยซูเป็นคำตอบ”

คณะคริสตศาสนศาสตร์ได้ร่วมมือกับมูลนิธิมิตรภาพไร้พรมแดนจัดค่ายเด็ก ณ คริสตจักรดอยหลวง เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2566 หัวข้อค่าย “พระเยซูเป็นคำตอบ” โดยทีมประกอบด้วย ศจ.ดร.ยุทธภัณฑ์ พินิจ และนักศึกษาจำนวน 9 คน ซึ่งในค่ายครั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระคำของพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องพระเยซูคริสต์ การเห็นคุณค่าในตนเองในฐานะลูกของพระเจ้า และการแสดงออกของชีวิตอย่างมีคุณค่าแก่ตนและผู้อื่นเหมือนพระเยซูคริสต์ นอกจากนั้นมีการจัดนมัสการพระเจ้า กิจกรรมสันทนาการ เพลง เกม และการประชาสัมพันธ์คณะคริสตศาสนศาสตร์ มีเด็กเข้าร่วมจำนวนประมาณ 134 คน ค่ายครั้งนี้ได้ช่วยเสริมประสบการณ์ที่ดีในการทำงานแก่นักศึกษาและทำให้เด็กที่เข้าร่วมได้รับแนวทางที่ดีในการพัฒนาตน