[Photo] ปัจฉิมนิเทศ 2565

คณะคริสตศาสนศาสตร์จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา  2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 – วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เพื่อเตรียมความพร้อม ส่งเสริมและแนะนำแก่นักศึกษาต่อการออกไปทำงานรับใช้ในคริสตจักร/หน่วยการ/องค์กรต่าง ๆ  ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองในการรับใช้พระเจ้า และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น แนวทางการทำงานรับใช้พระเจ้าโดยคณาจารย์ ผู้นำคริสตจักร และศิษย์เก่าฯ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จำนวน 17 คน โดยมีกิจกรรมให้นักศึกษานำเสนอเป้าหมายที่ชัดเจนในการรับใช้หลังจากสำเร็จการศึกษา แนวทางการมีส่วนร่วมกับคณะคริสตศาสนศาสตร์หลังสำเร็จการศึกษา ประสบการณ์ผู้รับใช้พระเจ้าในเรื่องพื้นฐานชีวิตและบทบาทการเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ การเป็นผู้นำ และกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จากการประเมินผลพบว่า มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อโครงการโดยภาพรวม เท่ากับ 4.73 หมายถึง ระดับมากที่สุด