[Photo] ค่ายรวีฯ และอนุชนคริสตจักรภาคที่ 8 “Grow Together”

ศาสนาจารย์ ดร.ยุทธภัณฑ์ พินิจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และนักศึกษาจำนวน 7 คน ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรสอนพระคัมภีร์และร่วมจัดกิจกรรมในค่ายรวีวารศึกษาและอนุชนคริสตจักรภาคที่ 8 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในหัวข้อ “Grow Together” (เติบโตไปด้วยกัน) ในวันที่ 11-14 ตุลาคม 2565 ณ สนามฟุตบอลอาเมนอารีน่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งผู้ร่วมค่ายประกอบด้วยผู้รับใช้พระเจ้า ครูรวีวารศึกษา เด็กรวีวารศึกษาและอนุชนรวมทั้งสิ้นจำนวนประมาณ 170 คน โดยภาพรวมผู้ร่วมค่ายได้ตระหนักถึงความเป็นเอกภาพในคริสตจักรภาคที่ 8 ส่วนมากได้รับพระพรผ่านทางการเรียนพระคัมภีร์ มีความสัมพันธ์และ ความสนุกสนานผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นที่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง