[Photo] ค่ายนักศึกษาศาสนศาสตร์ (27-29 ต.ค. 2564)

ในวันที่ 27-29 ตุลาคม 2564 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 14 คน ได้เข้าร่วมค่ายนักศึกษาศาสนศาสตร์ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจัดโดยหน่วยงานศิษยาภิบาล สภาคริสตจักรในประเทศไทย ในระหว่างการเข้าร่วมค่ายนักศึกษาได้รับความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และการแนะแนวให้รับใช้พระเจ้าในส่วนงานต่างๆ เช่น ศิษยาภิบาล อนุศาสก เป็นต้น