[Photo] ศิษย์เก่าพบน้อง (07/03/2565)

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-16.00 น. ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการศิษย์เก่าพบน้องผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีนักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 14 คน ซึ่งได้เชิญตัวแทนศิษย์เก่าจำนวน 6 ท่าน มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์การรับใช้พระเจ้าในวิชาชีพต่าง ๆ เช่น ศิษยาภิบาล อนุศาสกโรงพยาบาล มิชชันนารี เป็นต้น และวิทยากรทุกท่านได้ถ่ายทอดวิธีคิดและแนวทางการทำงาน การแก้ไขปัญหาการรับใช้พระเจ้าในบทบาทต่าง ๆ รวมทั้งได้ตอบข้อซักถามของนักศึกษาปัจจุบัน และหนุนใจนักศึกษาให้เตรียมพร้อมเพื่อการรับใช้ในอนาคต ซึ่งนักศึกษาปัจจุบันได้รับการหนุนใจและเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับการออกไปรับใช้พระเจ้า