[Photo] กีฬาสีคณะฯ (01/03/2565)

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการกีฬาสีคณะคริสศาสนศาสตร์ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. ขบวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน เข้าสู่สนาม ประธานสโมสรนักศึกษา นศ.ศิลเพชร  ฟุ้งธรรมคุณ กล่าวรายงาน คณบดี ศจ.ดร.วันดี  วจนะถาวรชัย กล่าวเปิดงาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศจ.ดร.ทิวาพร  ราชรักษ์ อธิษฐานเปิดงาน กิจกรรมประกอบด้วย กีฬาพื้นบ้านจำนวน 3 ประเภทกีฬา กีฬาสากลจำนวน 3 ประเภทกีฬา โดยแบ่งกลุ่มตามสีจำนวน 4 กลุ่ม กลุ่มละ 10-12 คน ได้แก่ สีแดง สีฟ้า สีเหลือง และสีชมพู การแข่งขันเป็นการจัดแข่งเป็นทีมระหว่างสีและการจับฉลากตัวแทนแต่ละสี เพื่อให้ได้ร่วมกิจกรรมกันอย่างทั่วถึง บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและมิตรภาพ