[Photo] Music Night 2564

เมื่อวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ได้จัดกิจกรรม Music Night ผ่านโปรแกรม Zoom เวลา 19.00น. โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับกรรมการสโมสรนักศึกษาฝ่ายเผยแผ่ไพศาล นศ.ดลพร ศิริประทุมทอง เป็นผู้จัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 52 คน นศ.อลิศรา  ทุมโยมา และ นศ.ภัทรธิรา  ผิวแก้ว เป็นผู้นำรายการสันทนาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกทักษะในด้านดนตรี  รูปแบบการแข่งขันเป็นการเปิดคลิปการแสดงความสามารถด้านดนตรีและการร้องเพลงให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับชม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 4 ทีม โดยมีคณะกรรมการวิพากษ์ 3 ท่าน ได้แก่ ศจ.ดร.ยุทธภัณฑ์  พินิจ  ศจ.กำชัย  อุทัยแสนปรีดา และ อ.อนุสรณ์  คชเกร็ง เกณฑ์การตัดสินมาจากคะแนนของคณะกรรมการวิพากษ์ และคะแนนจากการกดไลค์ กดแชร์ ของนักศึกษาผ่าน Facebook page บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน