[Photo] จัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายและชุดยาสามัญประจําบ้านของนักศึกษา

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับออกกำลังกายและชุดยาสามัญประจำบ้านของนักศึกษา โดยได้มอบหมายให้ตัวแทนนักศึกษาได้มีส่วนรับผิดชอบในการดูแลรักษาอุปกรณ์สำหรับออกกำลังกายให้พร้อมใช้อยู่เสมอ และจัดเก็บให้เป็นระเบียบในสถานที่ที่เป็นสัดส่วนสวยงาม เพื่อการหยิบใช้ได้สะดวก และยาสามัญประจำบ้านเตรียมพร้อมให้บริการนักศึกษา อยู่ภายใต้การดูแลของฝ่ายพัฒนานักศึกษา