[Photo] โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ 2565

คณะคริสตศาสนศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 1-10 มิถุนายน 2565 นักศึกษาจำนวน 10 คน ซึ่งโครงการได้จัดกิจกรรม 2 กิจกรรมเป็นหลัก คือ

  1. การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ประกอบด้วยกิจกรรมเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ กิจกรรมเสริมทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และกิจกรรมเสริมทักษะการอ่าน และการเขียนรวมทั้งการจัดทำรูปแบบรายงาน
  2. การเสริมสร้างชีวิตสาวกเพื่อช่วยพัฒนานักศึกษาในการปรับตัว พัฒนาวินัยชีวิตและประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์