[Photo] ค่ายมุ่งสู่เป้าหมายชีวิตของมหาวิทยาลัยคริสเตียน 2564

ค่ายมุ่งสู่เป้าหมายชีวิตของมหาวิทยาลัยคริสเตียนประจำปี 2564 (วันที่ 25 มิถุนายน 2564)
เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยคริสเตียนจัดขึ้น เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยคริสเตียน รวมถึงได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในเรื่องของวิสัยทัศน์ ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ เป้าหมายและหลักการของมหาวิทยาลัย เพื่อนักศึกษาจะสามารถปรับทัศนคติและการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยได้