[Photo] ถวายเพลงสรรเสริญพระเจ้า ภาค-เผ่า 2563

การถวายเพลงสรรเสริญพระเจ้าภาค-เผ่า โดยนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ลาหู่ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลางและภาคใต้ เพื่อแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมของภาค-เผ่า ผ่านการถวายเพลงสรรเสริญพระเจ้าทุกวันอังคารช่วงเวลานมัสการ