[Photo] คริสต์มาสคณะคริสตศาสนศาสตร์ (14 ธ.ค. 2563)

คริสต์มาสคณะคริสตศาสนศาสตร์ หัวข้อ “คริสต์มาสเปรมปรีดิ์” จัดในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 โดย ศจ.พูนสุข เศรษฐโสภณกุล เป็นวิทยากรเทศนา มีการแสดงของนักศึกษาคณะคริสตศาสนศาสตร์ และยังส่งเสริมให้แสดงออกถึงวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยมีการจัดซุ้มอาหารเป็นภาค-เผ่า การแต่งกายด้วยชุดภาค-เผ่า