[Photo] กีฬาสีคณะคริสตศาสนศาสตร์ (10 ธ.ค. 2563)

กีฬาสีคณะคริสตศาสนศาสตร์ จัดในวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 โดย คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี