[Photo] การแข่งขันพระคัมภีร์โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย (26 พ.ย. 2563)

การแข่งขันพระคัมภีร์โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย “คนแห่งพระคัมภีร์” จัดในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 โดยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มนักศึกษา และทักษะความรู้ทางพระคัมภีร์