[Photo] ประกาศพระกิตติคุณร่วมกับ รร.สว่างวิทยา (24-25 ก.ย. 2563)

ประกาศพระกิตติคุณร่วมกับโรงเรียนสว่างวิทยา จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน 2563 โดย ศจ.ดร.ทิวาพร ราชรักษ์ นำทีมนักศึกษาจำนวน 12 คน ร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต ในหัวข้อ “เด็กกล้าหาญในพระคริสต์” พระธรรมโยชูวา 1:9