[Photo] ค่ายมุ่งสู่เป้าหมาย (23-24 ก.ค. 2563)

ค่ายมุ่งสู่เป้าหมายชีวิต จัดในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 โดยมหาวิทยาลัยคริสเตียน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีโอกาสเข้าร่วมค่ายเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ กำหนดเป้าหมายและการวางแผนชีวิตของตนเอง