[Camp] ค่ายฟื้นฟู “เดินกับพระเจ้า” รร.มหาชัยคริสเตียน 2562

เมื่อวันที่ 18-19 กันยายน 2019 นักศึกษาทีมฟื้นฟูจำนวน 11 คน นำทีมโดย ศจ.ดร.ทิวาพร ราชรักษ์ และ อ.สิทธิชัย จำลองเดช เดินทางไปร่วมค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยา จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีหัวข้อคือ “เดินกับพระเจ้า” จากพระธรรม สดุดี 37:23 กิจกรรมในค่ายประกอบด้วย กิจกรรมสันทนาการและการแสดงละคร โดยแบ่งเป็นสองตอน สำหรับสองวัน วันแรก “My way.” และวันที่สอง “God’s way.” ส่วนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมการแบ่งกลุ่มเข้าชั้นเรียนทำกิจกรรมและสอนบทเรียนเรื่อง “My way and God’s way.”