ค่ายนักศึกษาศาสนศาสตร์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย 2018

วันที่ 10-12 สิงหาคม 2018 อาจารย์ฤกษ์สิน เขมสุนทร นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 7 คน เข้าร่วมค่าย “นักศึกษาศาสนศาสตร์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย” ณ ค่ายดงพระพร อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จัดโดยหน่วยงานศิษยาภิบาล สภาคริสตจักรในประเทศไทย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนประกอบวิชาชีพนักศึกษาที่กำลังศึกษาในสถาบันคริสตศาสนศาสตร์ สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย ที่มีเป้าหมายจะเป็นศิษยาภิบาล ให้มีความรู้ความเข้าใจในความรู้และทักษะที่จำเป็น รวมถึงเป็นการสร้างสัมพันธ์เพื่อนร่วมวิชาชีพต่างสถาบัน