ค่ายเตรียมความพร้อม 16-18 ส.ค. 2561

คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้จัดกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นเมื่อวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการปรับตัวสำหรับการอยู่หอพัก ด้านการมีวินัยชีวิตและจิตวิญญาณ และด้านความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนพี่น้องนักศึกษา รวมถึง การสร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษาใหม่ ประกอบด้วยกิจกรรมครอบครัวบีไอที การทำความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ค่ำคืนการนมัสการพระเจ้า ค่ำคืนแห่งการอธิษฐาน กิจกรรมสันทนาการและกิจกรรมสัมพันธ์ต่าง ๆ