ค่ายนักศึกษาคริสตศาสนศาสตร์ 2017

คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้ร่วมส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 10 คน เข้าร่วมค่ายนักศึกษาคริสตศาสนศาสตร์ จัดขึ้นโดยหน่วยงานศิษยาภิบาลแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในวันที่ 11-13 สิงหาคม 2017 ณ ค่ายดงพระพร อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย