ค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษา 2017

คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้จัดกิจกรรม “ค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2017 ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้มีโอกาสปรับตัวและเตรียมความพร้อมสำหรับการอยู่ร่วมกันในหอพักและสำหรับการเรียนในภาคการศึกษาใหม่ที่จะมาถึงหลังจากที่นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ได้ไปฝึกปฏิบัติงานภาคฤดูร้อนมาเป็นเวลา 2 เดือน โดยจัดขึ้นในวันที่ 17 – 20 สิงหาคม 2017 โดยมีกิจกรรมครอบครัว เพื่อให้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบัน การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณคณะฯ การสะท้อนการฝึกปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน การนมัสการฟื้นฟูจิตใจและจิตวิญญาณ