บทเทศนาเมื่อ 7 ธ.ค. 2012 โดย Dr.Takamitsu Muraoka

บทเทศนา เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2012 ณ สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน โดย Dr.Takamitsu Muraoka สามารถดาวน์โหลดไฟล์คำเทศนาได้ที่นี่