กิจกรรม “นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา”

 กิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษา ในหัวข้อ “นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา” โดย นางสาวอุไรวรรณ แสงวงศ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 21 กันยายน 2017 เวลา 18.30 น.