เจ้าหน้าที่สนับสนุนฝ่ายวิชาการ


เจ้าหน้าที่สนับสนุนฝ่ายวิชาการ

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา

เจ้าหน้าที่สนับสนุนฝ่ายบริหาร / การเงิน

เจ้าหน้าที่สนับสนุนฝ่ายบริหาร / ธุรการ

เจ้าหน้าที่บริการยานพาหนะ


เจ้าหน้าที่ฝ่ายสถานที่ / เทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยบรรณารักษ์ห้องสมุด