สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ มีโครงการ School of Ministry หรือ SOM ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่เหมือนกับวิชาที่สอนในพระคริสตธรรม แต่เป็นการประยุกต์นำมาสอนให้กับฆราวาสที่รับใช้ในคริสตจักร สามารถเก็บหน่วยกิตได้ 24 หน่วยกิต (8 วิชา) มีการมอบวุฒิบัตร เทียบเท่าปีที่ 1 ในระดับปริญญาโท โดยมีค่าลงทะเบียนวิชาละ 2,000 บาท

โดยในปัจจุบันเปิดสอนวิชา “รู้จักรัก จากบทเพลงซาโลมอน” สอนโดย อ.อภิสร ลิ้มดำรงค์ชิต, อ.นิธิวิชญ์ ลิ้มดำรงค์ชิต และ ศจ.ดร.วันดี วจนะถาวรชัย โดยเปิดสอนทุกวันอังคาร ตั้งแต่ 7 ส.ค. – 20 พ.ย. 2018 ณ. คริสตจักรที่สอง สามย่าน เวลา 19.00 – 21.00 น.

ขอเชิญชวนฆราวาสทุกท่านที่สนใจ สามารถมาสมัครเรียนได้ โดยทุกท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกข้อมูลได้ ที่นี่ และขอความกรุณาส่งกลับมาทางข้อความของเพจใน Facebook หรือทางอีเมล [email protected]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คศ.เมธินี 081-356-7660, 02-746-1104