School of Ministry (SOM)

School of Ministry: SOM

สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ มีโครงการ School of Ministry หรือ SOM ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่เหมือนกับวิชาที่สอนในพระคริสตธรรม แต่เป็นการประยุกต์นำมาสอนให้กับฆราวาสที่รับใช้ในคริสตจักร สามารถเก็บหน่วยกิตได้ 24 หน่วยกิต (8 วิชา) มีการมอบวุฒิบัตร เทียบเท่าปีที่ 1 ในระดับปริญญาโท โดยมีค่าลงทะเบียนวิชาละ 2,000 บาท

โดยในปัจจุบันเปิดสอนวิชา "การตีความพระคัมภีร์" โดยใช้หนังสือ 'อ่านพระคัมภีร์อย่างไรให้คุ้มค่า' (How to Read the Bible for All Its Worth) โดยเปิดสอนทุกวันอังคาร ตั้งแต่ 10 ม.ค. - 9 พ.ค. 2017 ณ. คริสตจักรที่สอง สามย่าน เวลา 19.00-21.00น.

สอนโดย

  • ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย (ภาคพันธสัญญาเดิม)
  • คศ.ดร.วารุนาฎ เชื้อหน่าย (ภาคพันธสัญญาเดิม)
  • คศ.ดร วิริยะ ทิพยวรการกูร (ภาคพันธสัญญาใหม่)

ขอเชิญชวนฆราวาสทุกท่านที่สนใน สามารถมาสมัครเรียนด้วยกัน โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-746-1104/ 086-611-7396