School of Ministry (SOM)

School of Ministry: SOM

สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ มีโครงการ School of Ministry หรือ SOM ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่เหมือนกับวิชาที่สอนในพระคริสตธรรม แต่เป็นการประยุกต์นำมาสอนให้กับฆราวาสที่รับใช้ในคริสตจักร สามารถเก็บหน่วยกิตได้ 24 หน่วยกิต (8 วิชา) มีการมอบวุฒิบัตร เทียบเท่าปีที่ 1 ในระดับปริญญาโท โดยมีค่าลงทะเบียนวิชาละ 2,000 บาท

โดยในปัจจุบันเปิดสอนวิชา "สร้างสาวกผ่านคำอุปมาของพระเยซู" สอนโดย ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร, ศจ.วิรัช เศรษฐโสภณกุล และ ศจ.ศาสวัต มูลสถาน โดยเปิดสอนทุกวันอังคาร ตั้งแต่ 6 ก.พ. - 15 พ.ค. 2018 ณ. คริสตจักรที่สอง สามย่าน เวลา 19.00 - 21.00 น.

ขอเชิญชวนฆราวาสทุกท่านที่สนใจ สามารถมาสมัครเรียนได้ โดยทุกท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกข้อมูลได้ ที่นี่ และขอความกรุณาส่งกลับมาทางข้อความของเพจใน Facebook หรือทางอีเมล [email protected]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คศ.เมธินี 081-356-7660, 02-746-1104