School of Ministry (SOM)

School of Ministry: SOM

สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ มีโครงการ School of Ministry หรือ SOM ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่เหมือนกับวิชาที่สอนในพระคริสตธรรม แต่เป็นการประยุกต์นำมาสอนให้กับฆราวาสที่รับใช้ในคริสตจักร สามารถเก็บหน่วยกิตได้ 24 หน่วยกิต (8 วิชา) มีการมอบวุฒิบัตร เทียบเท่าปีที่ 1 ในระดับปริญญาโท โดยมีค่าลงทะเบียนวิชาละ 2,000 บาท

โดยในปัจจุบันเปิดสอนวิชา "เลวีนิติ: แนวทางการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21" สอนโดย ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย โดยเปิดสอนทุกวันอังคาร ตั้งแต่ 1 ส.ค. - 7 พ.ย. 2017 ณ. คริสตจักรที่สอง สามย่าน เวลา 19.00-21.00น.

ขอเชิญชวนฆราวาสทุกท่านที่สนใจ สามารถมาสมัครเรียนด้วยกัน โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-746-1104 / Facebook

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกข้อมูลได้ที่ไฟล์ SOM-registration.pdf และส่งกลับมาได้ทางข้อความของเพจใน Facebook หรือทางอีเมล [email protected]