แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ ประจำวันที่ 23 มี.ค. 2016

สวัสดีนักศึกษาและผู้ใช้ห้องสมุดทุกท่าน วันนี้ทางห้องสมุดจะมาแนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจกัน วันนี้จะมาแนะนำ 6 เล่มด้วยกัน แต่ละเล่มน่าสนใจทั้งนั้นเลย ทุกครั้งที่มีหนังสือใหม่อย่างนี้ ทางห้องสมุดจึงอยากแนะนำให้เข้ามาอ่านกัน

review-new-books-20160323-05 หนังสือ: วิวรณ์ เข้าใจพระธรรมวิวรณ์อย่างถูกต้อง

ผู้เขียน: อ.พงษ์ศักดิ์ ลิ่มทองวิรัตน์

เลขหมู่: 228 พ164ว

หนังสือเล่มใหม่ล่าสุดของ อ.พงษ์ศักดิ์ เป็นอีกด้านหนึ่งของพระธรรมวิวรณ์ ที่ไม่ได้คาดหวังในเรื่องของอนาคตมากเกินไป แต่ยังมีอีกหลายแนวคิด หลากความเข้าใจในหลายมุมมองของอดีตนิยม สัญลักษณ์นิยม ทำให้เราสามารถทำความเข้าใจในพระธรรมวิวรณ์ในอีกแง่มุมได้ชัดเจน ถูกต้องยิ่งขึ้นได้

หนังสือ: วิธีการอรรถวิเคราะห์พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ กิตติคุณยอห์น

ผู้เขียน: เลนนาร์ด เพียร์ซั่น

เลขหมู่: 226.5 พ950ว

หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ผู้อ่านได้เข้าใจในเรื่องอรรถวิเคราะห์ เพื่อดูวัตถุประสงค์ในการเขียนพระธรรมยอห์นอย่างไร มีความหมายสำหรับผู้อ่านอย่างไร ในเล่มนี้จะอธิบายในบทที่ 1-12 ซึ่งเป็นส่วนแรกของพระกิตติคุณซึ่งเน้นหมายสำคัญ 7 ประการ และมีคำที่สำคัญหลายคำด้วยกัน

review-new-books-20160323-04
review-new-books-20160323-03 หนังสือ: เฮอร์เมนูติกส์: ศาสตร์แห่งการตีความและศิลปะแห่งการเข้าใจ

ผู้เขียน: ดร.สมบัติ พรศิริเจริญพันธ์

 เลขหมู่: 100 ส255ฮ

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง เฮอร์เมนูติกส์ ซึ่งเป็นทฤษฎีเชิงปรัชญาว่าด้วยความรู้ ที่ช่วยยืนยันความเข้าใจ และจำเป็นต่อการตีความ วิเคราะห์ การปรับใช้ ทั้งในการศึกษาด้านศิลปะและวรรณคดี การเชื่อมโยงกับการอรรถาธิบายพระคัมภีร์ ศาสนา เทวศาสตร์ นิติศาสตร์ เป็นรากฐานของความหลากหลายสาขาวิชาในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นการเปิดมุมมอง ทัศนคติที่กว้างขึ้น และพร้อมในการรับรู้รับฟัง

หนังสือ: ร้อยรูป พันเรื่อง

ผู้เขียน: สภาคริสตจักรในประเทศไทย

เลขหมู่: 275.93 ส226ร

หนังสือระลึกในวาระครบรอบ 80 ปีของการสถาปนาสภาคริสตจักรในประเทศไทย ค.ศ. 1934-2014 ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของสภาคริสตจักรฯ โดยเน้นไปในเรื่องของรูปภาพประวัติศาสตร์ในการก่อตั้งคริสตจักร การทำพันธกิจต่างๆ ของมิชชันนารี จนกระทั่งมาในยุคปัจจุบันที่มีทั้งคริสตจักรภาค สถาบันการศึกษา งานด้านการแพทย์และพยาบาลของสภาคริสตจักรฯมากขึ้น เพื่อให้เราได้ทบทวนเรื่องราวและความหลังของสภาคริสตจักรฯ เพื่อให้คนรุ่นปัจจุบันได้รับรู้ และระลึกถึงต่อไป

review-new-books-20160323-01
review-new-books-20160323-06 หนังสือ: ประวัติศาสตร์คริสตศาสนจักรออร์โธด็อกซ์

ผู้เรียบเรียง: บาทหลวงดาเนียล ซึยโซเยฟ

เลขหมู่: 289.63 ซ351ป

หนังสือประวัติศาสตร์ความเป็นมาตั้งแต่เริ่มต้น คริสตศาสนจักรแห่งพระเยซูคริสตเจ้าจากแหล่งหนังสือของศาสนจักรออร์โธด็อกซ์ เป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สอดแทรกเรื่องของชีวิตและความอดทนของคริสตชนที่เข้าถึงพระเจ้า เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ดำรงไว้ซึ่งความเชื่อที่ถูกต้องในพระเจ้าโดยไม่มีการบิดเบือน

หนังสือ: ศาสนาในอาเซียน

ผู้เขียน: กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

เลขหมู่: 291 ก170ศ

หนังสือแนะนำศาสนาที่มีในประเทศกลุ่มอาเซียน ซึ่งแต่ละศาสนาก็จะมีแนวทางการปฏิบัติ ค่านิยม ศีลธรรมที่สอดคล้องกับสังคมโดยรวม เพื่อให้แต่ละศาสนามีความเป็นปึกแผ่น และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข

review-new-books-20160323-02

นี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างหนังสือที่ลงทะเบียนใหม่ล่าสุด สามารถตรวจสอบรายชื่อเพิ่มเติมได้ ที่นี่ หวังว่าจะมีประโยชน์ในการเลือกตัดสินใจในการอ่านครั้งต่อไปได้ แล้วพบกันใหม่ ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ