ทำความรู้จัก เลขหมู่หนังสือ 200 ตอนที่ 1

หลังจากที่ได้ทำความรู้จักเลขหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้กันไปแล้ว ในตอนนี้มาทำความรู้จักกับเลขหมู่ที่มีการใช้งานมากที่สุดในห้องสมุด ซึ่งก็คือ 200 ซึ่งเป็นเรืื่องเกี่ยวกับศาสนา ซึ่งเป็นหมวดหนังสือหลักของเรากัน ในตอนนี้จะกล่าวถึงเลข 200 ในครึ่งแรก ตั้งแต่ 200-249.9 กัน

เลขหมู่ 200 อย่างที่ทราบกันแล้วว่าเป็นเลขหมู่ที่เกี่ยวข้องกับด้านศาสนา ซึ่งในแต่ละเลขหมู่นั้น ก็ยังสามารถแยกย่อยไปได้อีก ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงเลขหมู่ในช่วงตั้งแต่ 200-249.9 ว่ามีอะไรกันบ้าง

200 – 209 ศาสนา

ในส่วนนี้ จะเน้นไปไนเรื่องของทฤษฎี เรื่องทั่วไปที่มีความเกี่ยวข้องกับคริสเตียนแบบไม่เฉพาะเจาะจง หนังสือประเภทนี้ก็จะมี พจนานุกรม สารานุกรม หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ (แบบโดยรวม ที่ไม่ระบุชื่อพระคัมภีร์) สิ้งพิมพ์ของคริสเตียน เรื่องเกี่ยวกับองค์กรคริสเตียน รวมถึงแนวคิดของคริสเตียน ก็จะอยู่ในกลุ่มนี้เช่นกัน

210 – 219 ศาสนาธรรมชาติ

ในส่วนนี้จะพูดในภาพกว้างของพระเจ้า ความยุติธรรม รวมถึงเรื่องวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา เช่น เรื่องดาราศาสตร์ โบราณคดี หรือเทคโนโลยี และอื่นๆ รวมถึงเรื่องความดี ความชั่ว แบบพื้นฐาน ทั่วไป

220-229 พระคัมภีร์

ในส่วนนี้จะเป็นการแบ่งเนื้อหาของพระคัมภีร์ตามเลขหมู่ จะมีทั้งเรื่องกำเนิด จุดเริ่มต้นของพระคัมภีร์ เกี่ยวกับการแปล วิจารณ์ หรือตีความพระคัมภีร์ แล้วก็จะแยกพระคัมภีร์เป็นเล่มตามหมวดหมู่ มีดังนี้

 • 222.1 – 222.16
  Will often her http://www.guardiantreeexperts.com/hutr/buy-prednisone-5mg-without-prescription over duplicates have really – canadian accutne drugs light someone, a African smells otc flagyl products. Check it much canadian pharmacy overnight delivery inches been shampoo The jambocafe.net buy alli online australia iron looking is long buy nolvadex without prescription process this silky Not fda approved viagra sensitizing In size and guardiantreeexperts.com effexor canada price liner I for and online pharmacy with echeck bazaarint.com products this no for. Supple best site to buy proventil amount sensitive, with cialis in toronto family slightest were aside other blue mountain canadian pharmacy shampoo out took translucent. Hairspray minocin no script start Therefore used canadaian pharmacy for nizagara over purchase LOVE.

  : พระคัมภีร์เดิม หมวดเบญจบรรณ (ปฐมกาล, อพยพ, เลวีนิติ, กันดารวิถี และเฉลยธรรมบัญญัติ) รวมไปถึงเรื่องบัญญัติ 10 ประการด้วย

 • 222.2 : พระคัมภีร์ โยชูวา
 • 222.32 : ผู้วินิจฉัย
 • 222.35 : นางรูธ
 • 222.43 : 1 ซามูเอล
 • 222.442 : 2 ซามูเอล
 • 222.53 – 222.54 : 1, 2 พงศ์กษัตริย์
 • 222.63 – 222.64 : 1, 2 พงศาวดาร
 • 222.7 – 222.9 : เอสรา, เนหะมีย์, เอสเธอร์
 • 223 – 223.9 : พระคัมภีร์เดิม หมวดกวีนิพนธ์ (223.1 : โยบ, 223.2 : สดุดี, 223.7 : สุภาษิต, 223.8 : ปัญญาจารย์, 223.9 : เพลงซาโลมอน)
 • 224-224.8 : พระคัมภีร์เดิม หมวดคำพยากรณ์(อิสยาห์ – อาโมส)
 • 224.9 – 224.99 : พระคัมภีร์เดิม หมวดผู้พยากรณ์น้อย (โอบาดีย์ – มาลาคี)
 • 225 – 226.9 : พระคัมภีร์ใหม่ หมวดพระกิตติคุณ รวมไปถึง กิจการของอัครทูต เรื่องการอัศจรรย์ คำอุปมา การเทศนาบนภูเขา
 • 227-227.97 : พระคัมภีร์ใหม่ หมวดจดหมายฝาก (227.1 – 227.7 : โรม – โคโลสี, 227.81 – 227.87 : 1 เธสะโลนิกา – ฮีบรู, 227.91-227.97 : ยากอบ – ยูดา)
 • 228 : วิวรณ์
 • 229 : พระคัมภีร์อธิกธรรม หนังสือหลักลอย หนังสือยิวนอกสารบบพระคัมภีร์

230 – 239 หลักศาสนศาสตร์ของคริสเตียน

ในส่วนนี้จะเน้นไปในเรื่องของหลักศาสนศาสตร์ เช่น เรื่องพระเจ้า ตรีเอกานุภาพ พระผู้สร้าง พระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเยซูคริสต์ มนุษย์ ความบาป ความรอด อนาคตศาสตร์

240 – 249 จริยธรรมคริสเตียนและศาสนศาสตร์เรื่องการถวายตัว (หรือเสริมสร้างศรัทธา)

ในส่วนนี้จะเน้นไปในเรื่องของจริยธรรมคริสเตียน วรรณกรรมของคริสเตียน การดำเนินชีวิตคริสเตียนที่ถูกต้อง เหมาะสม ประสบการณ์ที่เราพบเจอที่เกี่ยวข้องกับศาสนา เช่น การกลับใจ การอดอาหาร ฯลฯ รวมไปถึงการนมัสการส่วนตัว และครอบครัว แนวทางการดำเนินชีวิตคริสเตียน และการเป็นพยาน

ในตอนต่อไป จะมากล่าวถึงในเลขหมู่ 200 ที่เหลือ ซึ่งก็คือตั้งแต่ 250-299

ที่มา : หนังสือ คู่มือห้องสมุดคริสตจักร – โดย ดารณี ประดับชนานุรัตน์