[ห้องสมุด] รายการหนังสือใหม่ 5 ม.ค. 2565

No. ประเภทหนังสือ ชื่อหนังสือ - ผู้แต่ง เลขหมู่ Barcode
1 ทั่วไป - ไทย ทฤษฎีและหลักการแปล : Übersetzungstheorien = Theories of translation/ วรรณา แสงอร่ามเรือง. 418.02 ว193ท 0010239
2 ทั่วไป - ไทย การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ : Translation : Thai into English/ พิมพันธุ์ เวสสะโกศล. 418.02 พ718ก 0010240
3 ทั่วไป - ไทย พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา : ผู้เผยพระวจนะ สมัยอาณาจักรอัสซีเรียและบาบิโลน/ สมาคมพระคริสตธรรมไทย. 224.1 ส293พ 0010241
4 ทั่วไป - ไทย พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา : ผู้เผยพระวจนะ สมัยอาณาจักรอัสซีเรียและบาบิโลน/ สมาคมพระคริสตธรรมไทย. 224.1 ส293พ 0010242
5 ทั่วไป - ไทย จงกล้าหาญเถิด/ วอร์เรน ดับเบิลยู. วีเอิร์สบี. 226.6 ว860จ 0010243
6 ทั่วไป - ไทย จงกล้าหาญเถิด/ วอร์เรน ดับเบิลยู. วีเอิร์สบี. 226.6 ว860จ 0010244
7 ทั่วไป - ไทย จงเปี่ยมด้วยฤทธิ์เดช : Be Dynamic/ วอร์เรน ดับเบิลยู. วีเอิร์สบี. 226.6 ว860จ 0010245
8 ทั่วไป - ไทย จงเปี่ยมด้วยฤทธิ์เดช : Be Dynamic/ วอร์เรน ดับเบิลยู. วีเอิร์สบี. 226.6 ว860จ 0010246
9 ทั่วไป - ไทย ชีวิตสาวก 2: บทเรียนสำรวจพระคัมภีร์เดิม/ สถาบันคริสเตียนศึกษาและพัฒนาคริสตจักร. 248 ส181ช 0010247
10 ทั่วไป - ไทย ชีวิตสาวก 2: บทเรียนสำรวจพระคัมภีร์เดิม/ สถาบันคริสเตียนศึกษาและพัฒนาคริสตจักร. 248 ส181ช 0010248
11 ทั่วไป - ไทย ชีวิตสาวก 3 : บทเรียนสำรวจพระคัมภีร์ใหม่/ สถาบันคริสเตียนศึกษาและพัฒนาคริสตจักร. 248 ส181ช 0010249
12 ทั่วไป - ไทย ชีวิตสาวก 3 : บทเรียนสำรวจพระคัมภีร์ใหม่/ สถาบันคริสเตียนศึกษาและพัฒนาคริสตจักร. 248 ส181ช 0010250
13 ทั่วไป - ไทย อธิษฐานทะยานสูงขึ้น : สร้างชีวิตอธิษฐานที่เปรมปรีดิ์และแนบสนิทกับพระทัย/ เดวิด แมคมิลแลน. 248.3 ม883อ 0010251
14 ทั่วไป - ไทย พระปัญญานำทางชีวิต : บทใคร่ครวญประจำวันจากพระธรรมสุภาษิต/ ทิโมธี เคลเลอร์. 223.7 ค766พ 0010252
15 ทั่วไป - ไทย คำสอนเพื่อชีวิต : Thai Christian Catechism/ นที ตันจันทร์พงศ์. 230 น055ค 0010253
16 ทั่วไป - ไทย คำสอนเพื่อชีวิต : Thai Christian Catechism/ นที ตันจันทร์พงศ์. 230 น055ค 0010254
17 ทั่วไป - ไทย ถาม-ตอบ เรื่อง: สิบลดและการถวายของคริสเตียน/ ชมรมนักคิดคริสเตียนไทย. 268 ช175ถ 0010255
18 ทั่วไป - ไทย ถาม-ตอบ เรื่อง: สิบลดและการถวายของคริสเตียน/ ชมรมนักคิดคริสเตียนไทย. 268 ช175ถ 0010256
19 ทั่วไป - ไทย สอนข้าพระองค์อธิษฐาน/ ซันดรา กลานด์. 248.3 ก294ส 0010257
20 ทั่วไป - ไทย สอนข้าพระองค์อธิษฐาน/ ซันดรา กลานด์. 248.3 ก294ส 0010258
21 ทั่วไป - ไทย กฏฝ่ายวิญญาณ : Spiritual rules/ เจริญ ยธิกุล. 268 จ868ก 0010259
22 ทั่วไป - ไทย จนกว่าเราจะพบกันใหม่/ วิทยา วุฒิไกรเกรียง. 236.2 ว552จ 0010260
23 ทั่วไป - ไทย จนกว่าเราจะพบกันใหม่/ วิทยา วุฒิไกรเกรียง. 236.2 ว552จ 0010261
24 ทั่วไป - ไทย การแต่งงานและครอบครัว : สาระสำคัญตามหลักพระคัมภีร์/ อันเดรอาส เคอสเท็นเบอร์เกอร์. 265.5 ค888ก 0010262
25 ทั่วไป - ไทย คริสเตียนกับการเมือง/ ธงชัย ประดับชนานุรัตน์. 261.83 ธ131ค 0010263
26 ทั่วไป - ไทย คริสเตียนกับความรัก/ ธงชัย ประดับชนานุรัตน์. 248.4 ธ131ค 0010264
27 ทั่วไป - ไทย คริสเตียนกับความหวัง/ ธงชัย ประดับชนานุรัตน์. 248.4 ธ131ค 0010265
28 ทั่วไป - ไทย ชีวิตมีเพียงแค่นี้หรือ?/ เจฟ เคส. 232.1 ค885ช 0010266
29 ทั่วไป - ไทย การเลี้ยงลูกที่มีข่าวประเสริฐเป็นจุดศูนย์กลาง/ แบรนดอน ลิงเกิล. 268.432 ล483ก 0010267
30 ทั่วไป - ไทย จิตวิทยา : ความรู้ฉบับพกพา/ บัตเลอร์ จิลเลียน. 150 บ321จ 0010268
31 ทั่วไป - ไทย Changemaker : เสียงเล็กๆของเด็กเปลี่ยนโลก/ ปราชญา ศิริ์มหาอาริยะโพธิ์ญา. 616.8914 ป502ช 0010269
32 ทั่วไป - ไทย Mapping : เยียวยาซึมเศร้า กับเรื่องเล่าของมนุษย์เศร้าซึม/ ฮชชี่. 616.8527 ฮ124ม 0010270
33 ทั่วไป - ไทย ซึมแต่ไม่เศร้า/ อรญา อุกประโคน. 158.1 อ319ซ 0010271
34 ทั่วไป - ไทย จิตวิทยาความฝัน : Dream Psychology/ ซิกมุนด์ ฟรอยด์. 154.63 ฟ135จ 0010272
35 ทั่วไป - ไทย Speak with no fear : พูดในที่สาธารณะอย่างไม่หวั่นไหว/ ไมค์ เอ็กเคอร์. 808.51 อ888พ 0010273
36 ทั่วไป - ไทย วิธีการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21/ กุลิสรา จิตรชญาวณิช. 371.3 ก728ว 0010274
37 ทั่วไป - Eng TOEIC® listening and reading test : Prep Plus : 4 practice tests + proven strategies + online + audio/ Robert J. Kaplan, inc. 428 K172T E008749
38 อ้างอิง - ไทย พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา : ผู้เผยพระวจนะ สมัยอาณาจักรอัสซีเรียและบาบิโลน/ สมาคมพระคริสตธรรมไทย. อ 224.1 ส293พ RT00526
39 อ้างอิง - ไทย จงกล้าหาญเถิด/ วอร์เรน ดับเบิลยู. วีเอิร์สบี. อ 226.6 ว860จ RT00527
40 อ้างอิง - ไทย จงเปี่ยมด้วยฤทธิ์เดช : Be Dynamic/ วอร์เรน ดับเบิลยู. วีเอิร์สบี. อ 226.6 ว860จ RT00528
41 คริสเตียนศึกษา Faith is : เปิดสมุด หยิบสี เติมความเชื่อนี้ ให้สวยงาม/ วัชรวีร์ สอนพรินทร์. คต ว379ฟ CE00635