ประกาศยกย่องอาจารย์ประจำคณะคริสตศาสนศาสตร์ ที่มีผลงานด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564

ชื่อผู้จัดทำ ชื่อบทความวิจัย / บทความวิชาการ วารสารที่เผยแพร่ / การประชุมที่เข้าร่วม
1 อ.ดร.ยุทธภัณฑ์ พินิจ, อ.ดร.ยังซัน ชิน, และอ.สิรพร วีระเศรษฐ์ศิริ การประเมินและติดตามผลหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ ในปีที่ 7 ฉบับที่ 6 (มิถุนายน 2565) (ได้รับใบตอบรับการตีพิมพ์เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565)
2 อ.ยุพา หนุนภักดี, อ.ดร.ยุทธภัณฑ์ พินิจ, และอ.ว่าที่ร้อยตรี สาณุรักษ์ ฟ่องวาริน แนวทางการอภิบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมรสของคู่สมรสตามบริบทของบุคลากรโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม การประชุมนำเสนอผลงานวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ค.ศ. 2022 (TTAC 2022) วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2022 ในรูปแบบออนไลน์
3 อ.ปิลันธนา อนุเอกจิตร, และอ.ดร.วิริยะ ทิพยวารการกูร แนวทางและประโยชน์ของการปลีกวิเวกสำหรับคริสตชนไทย การประชุมนำเสนอผลงานวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ค.ศ. 2022 (TTAC 2022) วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2022 ในรูปแบบออนไลน์
4 อ.ดร.ยุทธภัณฑ์ พินิจ, อ.ดร.วิริยะ ทิพยวารการกูร, อ.สิรพร วีระเศรษฐ์ศิริ, และอ.ว่าที่ร้อยตรี สาณุรักษ์ ฟ่องวาริน ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมชีวิตคริสเตียนและผลที่เกิดขึ้นในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณตามการรับรู้ของคริสเตียนไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 วารสารมหาจุฬานาคร ทรรศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 12 (ธันวาคม 2564)