Spelling Bee Contest (1/2564)

ระเบียบการการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee Bible)

ด้วยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จะจัดกิจกรรมการแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) หัวข้อ “SPELLING BEE B-I-B-L-E” สำหรับนักศึกษาคณะคริสตศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยคริสเตียน ทางสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จึงขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจ ร่วมสมัครเข้าแข่งขัน โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน 

1.1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกฝนการสะกดคำศัพท์ในชีวิตประจำวันผ่านทางพระคัมภีร์ และการอ่าน ทั่วไป 
1.2 เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารให้กับนักศึกษา

2. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

เป็นนักศึกษาคณะคริสตศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

3. ประเภทและระดับของการแข่งขัน 

การแข่งขันจะเป็นประเภทบุคคล

4. วิธีดำเนินการ รายละเอียดหลักเกณฑ์และการตัดสินการแข่งขัน

4.1 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องลงทะเบียนเข้าแข่งขันตามวัน เวลา ที่กำหนดไว้ในกำหนดการ โดยกิจกรรม การสะกดคำภาษาอังกฤษจะดำเนินการผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom 
4.2 การแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ จะใช้คำศัพท์สองกลุ่ม คือ กลุ่มคำศัพท์ทั่วไป และกลุ่มคำ ศัพท์ในพระคัมภีร์ คือ ชื่อพระคัมภีร์ ชื่อบุคคล สถานที่ และเหตุการณ์ในพระคัมภีร์โดยการแข่งขันจะแบ่ง ออกเป็น 2 รอบ ได้แก่ 

>>> รอบที่ 1

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสะกดคำตามที่ทางคณะกรรมการกำหนด โดยจะมีครูเจ้าของ ภาษาจะเป็นคนอ่านคำศัพท์ 2 รอบ และประโยคตัวอย่าง 1 รอบ  

ผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนสูงสุดจำนวน 5 คนแรก จะได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายต่อไป 

>>> รอบที่ 2

ผู้เข้าแข่งขันรอบสุดท้าย จับฉลากเพื่อให้ได้ลำดับที่ 1-5 การแข่งขันโดยการสะกด คำศัพท์ปากเปล่าถูกต้องมากที่สุดในเวลา 60 วินาที จะเป็นผู้ชนะการแข่งขัน 

5. ระยะเวลาและสถานที่ 

การแข่งขันจะจัดขึ้นผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2021 เวลา 18.30น.  เป็นต้นไป

6. รางวัลการแข่งขัน 

ผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับ จะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 

  • ทุนการศึกษา 500 สำหรับรางวัลชนะเลิศ 
  • ทุนการศึกษา 300 สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
  • ทุนการศึกษา 200 สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 

7. การสมัครเข้าแข่งขัน 

สมัครผ่านอาจารย์อนุสรณ์ คชเกร็ง ได้โดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์ 086-608-8561 หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน Line: add_compassion

8. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัคร ติดตามผลการสมัคร หรือรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการ แข่งขันได้ที่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการการแข่งขันสะกดคำ อาจารย์อนุสรณ์ คชเกร็ง หัวหน้าฝ่ายภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

หมายเลขโทรศัพท์: 086-608-8561 
Line ID: add_compassion