กำหนดการเปิด-ปิด ปีการศึกษา 2555-2556

กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา  

เริ่มต้นภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555  เป็นต้นไป

———-

ภาคการศึกษาที่ 2/2555 (17 สัปดาห์)

วันที่ 22 ตุลาคม 2555   วันเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2555
วันที่ 10-14 ธันวาคม 2555    สัปดาห์สอบกลางภาค
วันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2556 สัปดาห์สอบปลายภาค
วันที่ 18 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2556             ปิดภาคการศึกษา (2 สัปดาห์)

———-

ภาคการศึกษาที่ 3/2555 (10 สัปดาห์)

วันที่ 4 มีนาคม 2556 วันเปิดภาคการศึกษาที่ 3/2555
วันที่ 6-10 พฤษภาคม 2556   สัปดาห์สอบปลายภาค
วันที่ 13-26 พฤษภาคม 2556                    ปิดภาคการศึกษา (2 สัปดาห์)

———-

ภาคการศึกษาที่ 1/2556 (10 สัปดาห์)

วันที่ 27 พฤษภาคม 2556  วันเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2556
วันที่ 29 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2556     สัปดาห์สอบปลายภาค
วันที่ 5 -25 สิงหาคม 2556                         ปิดภาคการศึกษา (3 สัปดาห์)

———-

ภาคการศึกษาที่ 2/2556 (17 สัปดาห์)

วันที่ 26 สิงหาคม 2556     วันเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2556
วันที่ 14-18 ตุลาคม 2556     สัปดาห์สอบกลางภาค
วันที่ 16-20 ธันวาคม 2556   สัปดาห์สอบปลายภาค
วันที่ 23 ธันวาคม 2556-5 มกราคม 2557      ปิดภาคการศึกษา (2 สัปดาห์)

———-

ภาคการศึกษาที่ 3/2556 (17 สัปดาห์)

วันที่ 6 มกราคม 2557 วันเปิดภาคการศึกษาที่ 3/2556
วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2557 สัปดาห์สอบกลางภาค
วันที่ 28 เมษายน-2 พฤษภาคม 2557 สัปดาห์สอบปลายภาค
วันที่ 23 ธันวาคม 2556-5 มกราคม 2557     ปิดภาคการศึกษา (2 สัปดาห์)