ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2562

คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

นางสาวดลพร ศิริประทุมทอง

นางสาวดวงใจ จะนู

นางสาวดารณี พรสกุลไพศาล

นางสาวพัชราภรณ์ ตระกูลวนาสุข

นางสาวพิราอร ลอยดู

นางสาวภัทรธิรา ผิวแก้ว

นางสาวสุจินันท์ ปอซาย

**นางสาวสุลีพร เติมสวัสดี (ทดลองเรียน)

นางสาวอลิศรา ทุมโยมา

นางสาวอารียา วิมู

นางสาวเอกนรี โกมลวิภาต

นายณัฐนนท์ จิตตรัตน์

นายวรรณกร อ่อนหนองหว้า

นายวัฒนา จินดาศิริพงษ์

นายสุรชาติ หลีจาง

นายอาทิตย์ พระคุณประเสริฐ

นายเอกชัย สิงหะโมราทา