ขอประกาศยกย่องคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัย ปีการศึกษา 2558-2560

คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ขอประกาศยกย่องคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัย

ปีการศึกษา 2558

อาจารย์ ดร.พญ.วิจิตรา อัครพิชญธร

1. บทความวิชาการเรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นำคริสเตียน(Development of Christian Leadership) (2558) ตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค. - มี.ค. 2559 หน้า 12-19

2. งานวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการอ่านพระคัมภีร์ส่วนตัวในชีวิตประจำวันของสมาชิกคริสตจักรภาคที่ 11 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย(Factors affecting to the daily Bible reading Personally of the members of the churches of the 11th District of the church of Christ in Thailand) (2558) นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิจัยสหวิทยาการและกลยุทธ์การสร้างนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันและการพัฒนาประชาคม” Interdisciplinary Research and Innovation Strategy for competitiveness and community Development

อาจารย์นันทิยา เพ็ชรเกตุ

3. ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติที่มีต่อการถวายทศางค์กับการถวายทศางค์ของผู้รับใช้ และสมาชิกคริสตจักรกลุ่ม World Mission Partners (มูลนิธิร่วมพันธกิจไทย)สังกัดคริสตจักรภาค 7 สภาคริสตจักรในประเทศไทย(The Relationship between Attitude of Tithing and Tithing of Servants and Church Members of World Mission Partners the Seventh District Church of Christ in Thailand) (2558) นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิจัยสหวิทยาการและกลยุทธ์การสร้างนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันและการพัฒนาประชาคม” Interdisciplinary Research and Innovation Strategy for competitiveness and community Development

อาจารย์เนติ คู่โชติกุล

4. บทความวิชาการจำนวน 1 เรื่องการตีความพระธรรมสุภาษิตของชาวยิว “ซาอูลเป็นหนึ่งในผู้เผยพระวจนะด้วยหรือ”ตามแนววิพากษ์ประวัติศาสตร์สายเฉลยธรรมบัญญัติ (2558) ตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค. – ก.ย. 2559

5. ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติที่มีต่อการถวายทศางค์กับการถวายทศางค์ของผู้รับใช้ และสมาชิกคริสตจักรกลุ่ม World Mission Partners (มูลนิธิร่วมพันธกิจไทย)สังกัดคริสตจักรภาค 7 สภาคริสตจักรในประเทศไทย(The Relationship between Attitude of Tithing and Tithing of Servants and Church Members of World Mission Partners the Seventh District Church of Christ in Thailand) (2558) นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิจัยสหวิทยาการและกลยุทธ์การสร้างนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันและการพัฒนาประชาคม” Interdisciplinary Research and Innovation Strategy for competitiveness and community Development

ปีการศึกษา 2559

อาจารย์ ดร.พญ.วิจิตรา อัครพิชญธร

1. บทความวิจัยชื่อเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และการมีส่วนร่วมลดภาวะโลกร้อนของสมาชิกคริสตจักรกลุ่มมูลนิธิร่วมพันธกิจไทย (2559) ตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Nursing and Health Science (IJNHS )

2. บทความวิชาการชื่อเรื่อง “การสร้างสาวกในศตวรรษที่ 21” (2559) ตีพิมพ์ในวารสารวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2560

3. บทความวิชาการชื่อเรื่อง A new paradigm of peace education towards ‘Just Peace’ and ‘Peace with the Earth’ (2559) ตีพิมพ์ในวารสาร IJNHS  Vol.4 Issue.2 (July-December 2016)

4. บทความวิชาการชื่อเรื่อง “ผลกระทบของสถานภาพของผู้พูดที่มีต่อผู้ฟังในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม: กรณีศึกษาผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์ และผู้เผยพระวจนะเอเสเคียล”(2559) นำเสนอในการประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ค.ศ.2017 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ

5. บทความวิจัยชื่อเรื่อง “The Effects of Concept – Oriented Reading Instruction on Teaching Christian Literature of English as Second Language Learners” (2559) ตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560

ปีการศึกษา 2560

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างวินัยฝ่ายวิญญาณกับความฉลาดทางจิตวิญญาณของนักศึกษาในสถาบันคริสต์ศาสนศาสตร์: กรณีศึกษา วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารีและสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม (TCI 1) ISSN 1906-5078 ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม -ธันวาคม 2560 หน้า 116-129

 

2. การวิเคราะห์ผลของการเตรียมสอบแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันในการอ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์และพฤติกรรมการใช้ชีวิตของนักเรียนผู้เข้าสอบแข่งขัน : การวิจัยแบบผสม นำเสนอในการประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ค.ศ. 2018 วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2018 ณ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ