ขอประกาศยกย่องคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัย ปีการศึกษา 2557-2558

คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ขอประกาศยกย่องคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัย

ปีการศึกษา 2557

อาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย
อาจารย์ ดร.พญ.วิจิตรา อัครพิชญธร

1. ชื่อเรื่อง “ปัจจัยของการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงที่ส่งผลให้เกิดความสุขของคริสเตียนในสังกัดคริสตจักรภาคที่ 7 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย (Factors of Sufficient Living Affecting Hapiness in the Christians Belonging to the Seventh District of the Church of Christ in Thailand)”

ปีการศึกษา 2558

อาจารย์ ยุทธภัณฑ์ พินิจ
อาจารย์ ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร

อาจารย์ ขนิษฐา ช่างกลึงเหมาะ

1. ชื่อเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการอ่านพระคัมภีร์ส่วนตัวในชีวิตประจำวันของสมาชิกคริสตจักรภาค 11 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย(Factors affecting to the daily Personally Bible reading of the Church members of the eleventh District under the church of Christ in Thailand Foundation)”

อาจารย์เนติ คู่โชติกุล

2. ชื่อเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติที่มีต่อการถวายทศางค์กับการถวายทศางค์ของผู้รับใช้ และสามาชิกคริสตจักรกลุ่ม World Mission Partners (มูลนิธิร่วมพันธกิจไทย) สังกัดคริสตจักรภาค 7 สภาคริสตจักรในประเทศไทย (The Ralationship between Attiude of Tithing and Tithing of Servants and Church Members of World Mission Partners the Seventh District under the church of Christ in Thailand)”