ขอประกาศยกย่องคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัย ปีการศึกษา 2557-2558

คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ขอประกาศยกย่องคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัย

ปีการศึกษา 2557

1. ชื่อเรื่อง “ปัจจัยของการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงที่ส่งผลให้เกิดความสุขของคริสเตียนในสังกัดคริสตจักรภาคที่ 7 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย (Factors of Sufficient Living Affecting Hapiness in the Christians Belonging to the Seventh District of the Church of Christ in Thailand)”

ปีการศึกษา 2558

อาจารย์เนติ คู่โชติกุล

1. ชื่อเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการอ่านพระคัมภีร์ส่วนตัวในชีวิตประจำวันของสมาชิกคริสตจักรภาค 11 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย(Factors affecting to the daily Personally Bible reading of the Church members of the eleventh District under the church of Christ in Thailand Foundation)”

2. ชื่อเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติที่มีต่อการถวายทศางค์กับการถวายทศางค์ของผู้รับใช้ และสามาชิกคริสตจักรกลุ่ม World Mission Partners (มูลนิธิร่วมพันธกิจไทย) สังกัดคริสตจักรภาค 7 สภาคริสตจักรในประเทศไทย (The Ralationship between Attiude of Tithing and Tithing of Servants and Church Members of World Mission Partners the Seventh District under the church of Christ in Thailand)”

Message us