การประเมินรายวิชากลางภาค

Untitled-1

เรียน นักศึกษาทุกท่าน ขอให้นักศึกษาประเมินรายวิชา กลางภาค (ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ) ภายในวันที่ 6-12 มิถุนายน 2559 โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เข้าเว็บไซด์มหาวิทยาลัยคริสเตียน โดยเลือก E-Student และใส่ User name และPassword ของนักศึกษา
2. ดูแถบซ้ายมือ และเลือก Evaluation
3. ประเมินรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน โดยประเมินอาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่ระบบขึ้นแจ้ง และกด Save จึงจะเสร็จขั้นตอนการประเมินรายวิชา

ขอนักศึกษาที่ทราบข่าวนี้ช่วยแจ้งให้เพื่อนร่วมชั้นเรียนทราบโดยพร้อมเพียงกัน

จาก…ฝ่ายวิชาการ