ขอประกาศยกย่องคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัย ปีการศึกษา 2556-2557

คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ขอประกาศยกย่องคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัย

ปีการศึกษา 2556

1. ชื่อเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการทำพันธกิจกับการดำเนินชีวิตของสมาชิกคริสตจักรสะพานเหลือง สังกัดคริสตจักรภาค 7 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย (The Relationship between the Ministry and the Life of the Sapan Luang Church in the Seventh District of the Church of Christ in Thailand)”

2. ชื่อเรื่อง “การรับรู้การทรงเรียกเพื่อเป็นศิษยาภิบาลของนักศึกษา คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน (Pastoral Calling Perceptions of Students in the College of Christian Theology of Christian University of Thailand)”

ปีการศึกษา 2557

1. ชื่อเรื่อง “ปัจจัยของการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงที่ส่งผลให้เกิดความสุขของคริสเตียนในสังกัดคริสตจักรภาค 7 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย (Factors of Sufficient Living Affecting Happiness in the Christians Belonging to the Seventh District of the Church of Christ in Thailand)”