ประกาศข่าวโครงการ STEP

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเสริมสร้างเทคนิคผู้นำฆราวาสในคริสตจักร”

ในปี 2558 ทางคณะฯได้วางแผนการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเสริมสร้างเทคนิคผู้นำฆราวาสในคริสตจักร” ขึ้น จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือจากท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับคนในคริสตจักรและคนในชุมชนโดยรอบ

คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้รับมอบหมายจากสภาคริสตจักรในประเทศไทยและคริสตจักรภาค 7 ให้ทำหน้าที่อบรมผู้นำฆราวาสในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเสริมสร้างเทคนิคผู้นำฆราวาสในคริสตจักร” หลักสูตรประกาศนียบัตรคริสต์ศาสนศาสตร์ศึกษา-การอภิบาล (ปคศ.) CERTIFICATE IN THEOLOGICAL EDUCATION (Cert.T.E.) เป็นปีที่ 3 (ค.ศ.2015 -2016)

วัตถุประสงค์ :

1) เพื่อให้การศึกษาสำหรับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของฆราวาส ผู้นำและผู้รับใช้ในคริสตจักรสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย ด้วยหลักสูตรศาสนศาสตร์ระยะสั้น
2) เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนสามารถร่วมกระทำพันธกิจรับใช้ได้อย่างมีเอกภาพในคริสตจักร   

คำอธิบายรายวิชา

ST 100  พระคัมภีร์: ศึกษาความเป็นมา ผู้เขียน เป้าหมาย สาระและโครงสร้างของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ อันเป็นพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในการทำพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิผล

ST 200  ศาสนศาสตร์: ศึกษาประเด็นหลักทางศาสนศาสตร์ที่สำคัญอย่างเป็นระบบ  เพื่อเป็นกรอบความคิดสำหรับความเชื่อของคริสตชนที่ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทของคนไทย

ST 300  สภาคริสตจักรในประเทศไทย: ศึกษาทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ของสภาคริสตจักรในประเทศไทย ระบบการปกครองนโยบาย โครงสร้าง แผนงานตามนโยบาย การบริหารงานพันธกิจของสภาคริสตจักรฯ  ธรรมนูญ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคริสตจักรและหน่วยงาน  เพื่อการทำพันธกิจคริสตจักรที่อันหนึ่งอันเดียวกัน

ST 400  การทำพันธกิจ: ศึกษาศาสนศาสตร์ปฏิบัติในเรื่องศาสนพิธี การนมัสการ การเทศนา การสร้างสาวก คริสตจักรเซลล์   คริสเตียนศึกษา กลุ่มสามัคคีสัมพันธ์ การประกาศเผยแพร่พระกิตติคุณ และพันธกิจกับชุมชนและสังคม เพื่อให้คริสตจักรสามารถกระทำพันธกิจตามบทบาทได้อย่างเกิดผล

ST 503  พันธกิจอภิบาล: ศึกษาทำความเข้าใจความหมายของการอภิบาล การให้คำปรึกษาในภาวะวิกฤตของชีวิตและชุมชน และการเทศนาสั่งสอนพระวจนะ

ค่าลงทะเบียน

  • วิชาละ 500 บาท สำหรับการเรียนในศูนย์ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ส่วนการศึกษาพิเศษ
คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โทรศัพท์ 0-2746-1104  โทรสาร: 0-2398-7787
มือถือ 081-3567260  E-mail: [email protected]