ประกาศจากคณะฯ

ทางคณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มีเรื่องแจ้งให้ทราบ

2 Kanneka Sakina Imerbthum

ดร. กรรณิกา อิ่มเอิบธรรม 

เนื่องด้วยทางคณะฯ ได้รับทราบว่าบุคคลท่านนี้ได้มีการอ้างตนเองว่าเป็นอาจารย์ของคณะฯ และมีการขอบริจาคเงินตามคริสตจักร หรือจากกลุ่มคริสเตียน โดยมีการเล่าเรื่องปัญหาส่วนตัวของตนเอง จึงขอแจ้งให้ทราบว่า

 “คณะฯ ขอยืนยันว่า บุคคลดังกล่าวได้เคยสมัครเข้ามาเป็นอาจารย์ แต่ไม่ผ่านการทดลองงาน จึงไม่เคยได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์ประจำคณะแต่อย่างใด จึงถือได้ว่า เป็นบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับคณะฯ และทางคณะฯ ไม่มีความจำเป็นที่จะรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ของบุคคลนี้ทั้งสิ้น”  

ขอให้ผู้ที่ได้รับการติดต่อจากบุคคลท่านนี้ระมัดระวัง และร่วมกันบอกต่อไปยังเพื่อนสมาชิกในคริสตจักร หรือกลุ่มคริสเตียนให้ทราบ